Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov (platné od 25.5.2018)

 

V cestovnej agentúre Destinator pristupujeme k osobným údajom klientov zodpovedne a preto sme na ich ochranu prijali rôzne opatrenia technického aj organizačného charakteru.

Na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov si vás dovoľujeme informovať o nasledovných skutočnostiach:

 

Prevádzkovateľ osobných údajov je:

Destinator s.r.o. - spoločnosť založená a existujúca podľa slovenského práva, so sídlom Belinského 15, 85101 Bratislava IČO: 51240718, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I., Odd. sro, Vl. č. 124542/B (ďalej len „Spoločnosť“)

 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Web: www.destinator.sk

Poštová adresa: Belinského 15, 85101 Bratislava

Telefón +421 904 810 111

E-mail: destinator@destinator.sk

 

Účely a právne základy spracúvania osobných údajov klientov:

Spoločnosť spracúva osobné údaje dotknutých osôb - klientov (objednávateľov služieb cestovného ruchu) a zástupcov klientov na nasledovné účely:

Hlavným účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie služieb v cestovnom ruchu, najmä zabezpečenie zájazdu v zahraničí, ktorý je predmetom uzatvorenej Zmluvy o obstarávaní zájazdu.

 

Právnym základom na takéto spracúvanie osobných údajov je plnenie zmluvy, resp. oprávnený záujem pre objednávateľov, spolucestujúcich, resp. cestujúcich, v prospech ktorých bola zmluva uzatvorená. 

Spracúvanie osobných údajov na účel vybavovanie prípadných reklamácií, kde právnym základom je zákonná povinnosť spoločnosti založená osobitným predpisom.

Spracúvanie osobných údajov na účel vedenia účtovnej agendy a archivácie, kde je právnym základom zákonná povinnosť spoločnosti založená osobitným predpisom.

Spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa napr. pri obhajobe právnych nárokov vyplývajúcich zo zmluvy alebo pri vymáhaní pohľadávok.

Spracúvanie osobných údajov za účelom poskytovania Vernostného programu - bonusových a vernostných zliav do budúcna, kde je právnym základom oprávnený záujem klientov spoločnosti ako aj písomný súhlas klientov na takéto spracúvanie.

Spracúvanie osobných údajov prípadne fotografií na marketingové účely - zasielanie newslettrov, spotrebiteľské súťaže, propagačný materiál. Súhlas na marketingové účely je dobrovoľný a kedykoľvek odvolateľný.

 

Kategórie dotknutých osobných údajov: 

a) vyhľadávanie na webe

- lokalita, IP adresa operačný systém, prehliadač, príchodová stránka/priama návšteva

 

b) komunikácia na online chate

- lokalita, IP adresa, meno a priezvisko klienta, e-mailová adresa, telefón

 

c) objednanie zájazdu

- lokalita, IP adresa, meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefón, meno a priezvisko objednávateľa a cestujúcich, dátumy narodenia účastníkov, adresy bydliska účastníkov

 

d) údaje, ktoré môžu byť dodatočne žiadané

- štátne občianstvo objednávateľov/cestujúcich

- číslo pasu/OP

- sken pasu (napr. na vybavenie vstupných víz), OP a iných dokladov

- obmedzenia pre nástup a výstup z dopravného prostriedku

- požiadavky na špeciálne vybavenie ubytovacieho zariadenia

- požiadavky na špeciálnu stravu počas prepravy a pobytu

- požiadavky na asistenciu

- iné zdravotné obmedzenia cestujúcich

- rodné číslo (vybavenie víz)

- údaje o bankovom účte (vratky, preplatky, reklamácie, identifikácia platby)

- údaje o poskytnutom ošetrení a zdravotnom stave pre potreby likvidácie poistnej udalosti, resp. uzatvorenie poistnej zmluvy

- fotografie cestujúcich (napr. na vybavenie vstupných víz)

 

e) pre potreby vernostného programu a marketingových aktivít

- informácie o navštívenej krajine, rozsahu služieb, termíne, cene

 

Príjemcovia osobných údajov: 

Osobné údaje sú poskytované výhradne zmluvným dodávateľom požadovaných služieb cestovného ruchu - dopravcovia, partneri zabezpečujúci ubytovanie a stravu, poistenie a asistenčné služby a poskytovatelia objednaných doplnkových služieb cestovného ruchu. So všetkými partnermi má spoločnosť riadne uzatvorenú zmluvu o ochrane osobných údajov v súlade s GDPR.

 

Prenos osobných údajov do 3. krajín: 

K prenosu osobných údajov do tretích krajín dochádza vždy len v nevyhnutnom rozsahu, v prípade možností v šifrovanej podobe pri zachovaní podmienok GDPR.

 

Doba uchovávania osobných údajov:

Podľa účelu, na ktorý sa osobné údaje spracovávajú. Minimálne však na dobu 2 roky od návratu zo zájazdu, maximálne na dobu vyžadovanú príslušným osobitným zákonom. V prípade udelenia súhlasu so spracovaním na marketingové účely na dohodnutú dobu resp. do odvolania tohto súhlasu.

 

Práva dotknutej osoby:

- právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa vás týkajú - právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov,

- právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa vás týkajú,

- právo na výmaz osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, v prípade, že sú splnené podmienky na ich výmaz a ďalej neexistuje zákonná povinnosť resp. oprávnený záujem na ich ďalšie spracúvanie,

- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

- právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týka, a to na účel marketingu, vernostného programu príp. spotrebiteľskej súťaže,

- právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ak tomu nebránia žiadne zákonné prekážky,

- právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,

- právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. +4212 32313220, www.dataprotection.gov.sk.

 

Vyššie uvedené práva máte ako dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti. Dotknutá osoba je povinná oznámiť prevádzkovateľovi všetky zmeny v jej osobných údajoch a to bezodkladne po ich zmene.  

 

Informácie o zdroji osobných údajov:

všetky osobné údaje poskytuje samotný klient pri uzatváraní zmluvného vzťahu alebo ním na to písomne poverený zástupca.

Novinky

Partneri

Facebook

Kontaktujte nás