Obchodné podmienky a dôležité informácie

Obchodné podmienky a dôležité informácie pri predaji zájazdov iných CK

 
1. Úvod
Cestovná agantúra Destinator s. r. o. , IČO: 51240718, (ďalej len "Destinator"), je zmluvným predajcom zájazdov (v súlade so Zákonom č. 170/2018 Z. z. , ďalej len "Zájazd") organizovaných vybranými cestovnými kanceláriami (ďalej len "CK"), riadne poistenými pre prípad úpadku CK.
Zákazníkom spoločnosti Destinator môže byť akákoľvek osoba staršia ako 18 rokov, ktorá uzatvorí so spoločnosťou Destinator alebo príslušnou CK Zmluvu o obstaraní zájazdu (či inú zmluvu na ponúkané služby, ďalej len "Zmluva") alebo osoba, v ktorej prospech bola táto Zmluva uzatvorená alebo osoba, ktorá odoslala nezáväznú objednávku na Zájazd alebo inú službu (ďalej len "Zákazník").
Podmienky účasti na Zájazdoch a vzájomné práva a povinnosti vznikajúce medzi Zákazníkom a CK ustanovujú Všeobecné zmluvné podmienky organizujúcej CK, ktorými je nutné sa riadiť.


2. Objednávka
Ak je objednávka Zákazníka akceptovaná zo strany spoločnosti Destinator a aj príslušnou CK, k uzavretiu Zmluvy dôjde pri splnení uvedených podmienok:
Zákazníkovi je odovzdaný zo strany spoločnosti Destinator návrh Zmluvy medzi Zákazníkom a CK, spolu s pokynmi na jej vyplnenie, podpis a úhradu Zájazdu. Destinator môže informovať Zákazníka o tom, do akej doby je potrebné návrh Zmluvy prijať; ak bude Zmluva prijatá po tomto termíne, návrh Zmluvy zaniká a k uzavretiu Zmluvy nedôjde. Ak nie je doba na prijatie Zmluvy Zákazníkovi oznámená, návrh Zmluvy zaniká po uplynutí najneskôr 3 dní od jej doručenia (aj elektronickými prostriedkami).
Zákazník je povinný v prípade akceptácie ponuky na Zájazd doručiť podpísanú Zmluvu, vrátane dokladu o vykonanej platbe, na adresu (formou čitateľnej prílohy k e-mailu alebo osobne) spoločnosti Destinator. Termíny pre platbu zálohy alebo doplatku sú pre Zákazníka záväzné a spoločnosť Destinator nie je zodpovedná za následky omeškania zo strany Zákazníka. Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej potvrdenia zo strany Destinator, resp. príslušnej CK.
Zákazník si je vedomý toho, že organizujúca CK môže využívať služby zahraničných obchodných partnerov. Zákazník berie na vedomie, že po podpise Zmluvy môže vo výnimočných prípadoch nastať situácia, že CK, resp. Destinator, Zmluvu nepotvrdí. V takom prípade sa Zmluva od začiatku ruší a Zákazník má nárok na bezodkladné vrátenie uhradených finančných prostriedkov.
Spoločnosť Destinator si vyhradzuje právo na chybu publikovaných cien, termínov a ďalších údajov v ponuke. Záväzná pre Zákazníka je len cena a ďalšie podmienky uvedené na platne uzavretej Zmluve.


3. Platba
Ak nie je v Zmluve alebo medzi účastníkmi dohodnuté inak, za bežné Zájazdy objednávané viac ako jeden kalendárny mesiac pred uskutočnením Zájazdu zaplatí Zákazník zálohu v dohodnutej výške a to bezodkladne po podpise Zmluvy Zákazníkom, následne potom v dohodnutom termíne (obvykle 30-45 dní pred čerpaním prvej služby - nástupom na Zájazd) doplatí zvyšnú sumu do plnej ceny Zájazdu dohodnutej v Zmluve. Ak nie je v Zmluve alebo medzi účastníkmi dohodnuté inak, Zájazdy typu "Last Minute" a Zájazdy objednávané menej ako jeden kalendárny mesiac pred ich uskutočnením hradí Zákazník v plnej výške bezodkladne po podpise Zmluvy.

4. Zájazdy na vyžiadanie
Pri Zájazdoch na vyžiadanie je zo strany CK nutné vyžiadať voľnú kapacitu u zahraničného partnera CK. V takom prípade je  spoločnosť Destinator oprávnená požadovať zálohu vo výške až 100 % ceny Zájazdu ešte pred potvrdením rezervácie zo strany CK. V okamihu úhrady tejto zálohy dochádza medzi spoločnosťou Destinator a Zákazníkom k uzavretiu Zmluvy. Ak nedôjde k potvrdeniu rezervácie, táto Zmluva zaniká a Zákazníkovi sa vracia uhradená záloha v plnej výške.
5. Cestovné doklady Každý Zákazník je povinný mať so sebou na ceste do zahraničia platný cestovný pas alebo iný požadovaný doklad, zároveň je povinný overiť si informácie súvisiace so vstupom do vybranej destinácie a pobytom v nej a do štátov, ktorými pri doprave do destinácie prechádza. Vízové formality si zaisťuje Zákazník vždy sám v predstihu pred vycestovaním, ak nie je uvedené inak. Za prípadné neudelenie víza nenesie Destinator ani CK zodpovednosť.
Ďalšie potrebné doklady zabezpečované spoločnosťou Destinator alebo príslušnou CK, ako napr. voucher a letenku, obdrží Zákazník od spoločnosti Destinator alebo príslušnej CK. Ak nie je dohodnuté inak, sú tieto doklady odovzdané Zákazníkovi zvyčajne 7 dní pred odchodom.


6. Storno
Zákazník môže pred zahájením Zájazdu usporiadaného CK od Zmluvy odstúpiť. Pokiaľ nie je dôvodom pre odstúpenie Zákazníka porušenie povinnosti príslušnej CK vyplývajúcej zo Zmluvy alebo zo zákona, je Zákazník povinný zaplatiť CK odstupné vo výške stanovenej v obchodných podmienkach CK. Zákazník je povinný zaplatiť odstupné aj vtedy, ak dôjde k odstúpeniu zo strany CK z dôvodov porušenia povinností zo strany Zákazníka. Odstúpenie od Zmluvy (storno) musí byť vykonané výhradne písomnou formou s podpisom Zákazníka a zaslané do spoločnosti Destinator na e-mailovú adresu destinator@destinator.sk alebo osobne (pondelok-piatok, 10:00-17:00) a súčasne zaslané na e-mailovú adresu, či faxové číslo príslušnej CK, uvedené v Zmluve. Pri určení výšky odstupného rozhoduje čas doručenia storna do CK a spoločnosti Destinator.

7. Reklamácie
Zodpovednosť CK
Za porušenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy zodpovedá CK. Destinator ani CK nenesie žiadnu zodpovednosť a neručí za úroveň, cenu ani vzniknutú škodu pri službách a akciách, ktoré nie sú dojednané v Zmluve, organizovaných inými subjektmi, ktoré si Zákazník objedná na mieste. Za predmet reklamácie nemôže byť považovaný výlet zadarmo alebo darček zadarmo, atď.

Právna úprava
Zodpovednosť CK sa riadi ustanoveniami Zmluvy, Zákonom č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr, Zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

Lehota pre podanie reklamácie
Reklamáciu je potrebné uplatniť u usporiadajúcej CK bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 24 mesiacov od skončenia Zájazdu alebo v prípade, že sa Zájazd neuskutočnil, odo dňa, kedy mal byť Zájazd ukončený podľa Zmluvy, inak právo zaniká. Táto lehota je zachovaná taktiež vtedy, pokiaľ Zákazník odovzdá reklamáciu v spoločnosti Destinator. Destinator po obdržaní reklamácie túto bez zbytočného odkladu odovzdá do CK. O spôsobe vybavenia reklamácie bude Zákazník oboznámený zo strany príslušnej CK v súlade s reklamačným poriadkom CK.

Spôsoby reklamácie
Zákazník je povinný uplatniť reklamáciu včas bez zbytočného odkladu tak, aby mohla byť zjednaná náprava, pokiaľ možno na mieste v priebehu Zájazdu u delegáta usporiadajúcej CK, a to písomne alebo ústne. O ústnom podaní reklamácie bude spísaný reklamačný protokol, v ktorom bude uvedené meno Zákazníka, špecifikácia Zájazdu a ubytovania a popis reklamácie. Reklamačný protokol bude podpísaný Zákazníkom a delegátom CK. Ak reklamácia nebude vybavená na mieste, je potrebné ju uplatniť po návrate u usporiadajúcej CK, najlepšie zaslaním do CK, prípadne spoločnosti Destinator. S odstupom času sa sťažuje dokázateľnosť posudzovania a tým aj možnosť riadneho vybavenia reklamácie.


Obsah reklamácie
Pre ľahkú identifikáciu by reklamácia mala obsahovať údaje potrebné pre identifikáciu reklamovaných služieb: číslo Zmluvy, dátum jej uzatvorenia, názov CK, popis reklamovanej služby, požiadavka Zákazníka, kontakt na Zákazníka a reklamačný protokol z miesta pobytu potvrdený vlastníkom objektu a delegátom CK, fotografie a inú dokumentáciu.


Povinnosti Zákazníka
Zákazník je povinný poskytovať pri vybavovaní reklamácie súčinnosť, najmä doplňovať požadované skutočnosti, podávať informácie a vysvetlenia a predkladať doklady preukazujúce skutkový stav.

Lehoty pre vybavenie reklamácie
Reklamácia môže byť vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Zákazník s CK nedohodnú na dlhšej lehote.

Reklamačné poriadky
Podrobnosti reklamačného konania sú stanovené v reklamačných poriadkoch každej CK, ktoré majú prednosť pred týmto reklamačným poriadkom.


Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
V zmysle Zákona č. 391/2015 Z. z. má spotrebiteľ právo si svoje nároky uplatniť aj mimosúdnym spôsobom a za týmto účelom podať návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu. Subjektom na podanie návrhu na alternatívne riešenie sporov je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov, dostupnom na webovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Zákazník je tiež oprávnený použiť na riešenie svojich sporov Európsku platformu riešenia sporov online, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8. Osobné údaje
Viac o ochrane osobných údajov v časti "Zásady ochrany osobných údajov" na webovom sídle spoločnosti.

9. Záver a dôležité informácie
Zákazníkom odporúčame skontrolovať si vstupné podmienky do destinácie a platnosť cestovných dokladov. Každé dieťa musí mať svoj vlastný cestovný pas.

V prípade každej cesty do zahraničia odporúčame zabezpečenie vhodného cestovného poistenia s dostatočným poistným krytím. Zároveň odporúčame overiť si, či zakúpené cestovné poistenie pokrýva poistenie prípadného storna zájazdu.

Prvý a posledný deň Zájazdu je obvykle určený k dohodnutej preprave na miesto či z miesta pobytu, nie k samotnému pobytu. Odlet i prílet sa môže uskutočniť v ktorúkoľvek dobu, ako v ranných, tak i v nočných hodinách a let môže zasahovať aj do nasledujúceho dňa. Zmeny letových časov sa môžu uskutočniť kedykoľvek pred odletom a spoločnosť Destinator i CK maximálne usiluje o vylúčenie rušivých vplyvov.


Rozdeľovanie izieb je v kompetencii recepcie ubytovacieho zariadenia. V deň príchodu je ubytovanie poskytnuté podľa možností hotela, obvykle najskôr po 14:00 miestneho času. Izby je nutné opustiť v deň odchodu zvyčajne v doobedných hodinách. Skorý príchod ani neskorý odchod neoprávňuje k ďalšiemu používaniu izby.

Destinator nemôže garantovať poskytnutie extra služieb, ktoré nie sú spoplatnené podľa cenníka. Spoločnosť Destinator sa zaväzuje pri výkone svojej obchodnej činnosti postupovať v súlade so zákonom a predpismi, aby boli chránené záujmy Zákazníka. Zákazník bol s týmito Obchodnými podmienkami a dôležitými informáciami oboznámený a prijíma ich.

Všetky publikované texty a fotografie na portáli destinator.sk sú chránené autorským zákonom. Zverejnené fotografie a popisy produktov sú poskytnuté a publikované na základe našich zmlúv s obchodnými partnermi.

Bratislava 1.1.2019

Novinky

Partneri

Facebook

Kontaktujte nás